Zorgverzekering en fysiotherapie

Omdat we ons kunnen voorstellen dat u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn willen we u langs deze weg informeren. Komt u er niet uit, dan kunt u uiteraard ook uw fysiotherapeut om raad vragen.

Basisverzekering

Behandeling door een fysiotherapeut is niet gedekt door de basisverzekering. Uitzondering hierop vormen kinderen tot 18 jaar en mensen met chronische aandoening. Chronische indicaties fysiotherapie zijn alleen aandoeningen zoals beschreven op de lijst chronische indicaties fysiotherapie per 1-1-2014. Bij een chronische aandoening  krijgt u vanaf de 21ste behandeling fysiotherapie pas vergoedt. De eerste 20 behandelingen komen dus voor uw eigen rekening. Ook met een chronische aandoening is het dus van belang voldoende behandelingen fysiotherapie in uw aanvullende verzekering te hebben.

Een verwijsbriefje van de huisarts is niet vereist voor een bezoek aan een fysiotherapeut. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist. Indien nodig helpt uw fysiotherapeut u hierbij.

Daarnaast kunt u in 2020 rekenen op een vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering* bij:

  • Urine- incontinentie: U heeft recht op een vergoeding van maximaal negen behandelingen bekkenfysiotherapie uit de basisverzekering*.
  • Perifeer arterieel vaatlijden, stadium 2 (volgens Fontaine): U heeft recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering* voor 37 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie voor een periode van 12 maanden. (deze aandoening is ook wel bekend als 'etalagebenen')
  • Artrose van uw knie- of heupgewricht: U heeft recht op fysiotherapievergoeding vanuit de basisverzekering* van maximaal de eerste twaalf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden.
  • COPD wordt onder voorwaarden vanaf 1-1-2019 direct uit de basisverzekering* vergoed.
  • Fysiotherapie tijdens ziekenhuisopname voor zover er behandelingen nodig zijn.

*Het eigen risico in de basisverzekering is ook in 2020 standaard € 385,-. Dit betekent dat bij aanspraak van de basisverzekering de eerste € 385,- voor uw eigen rekening komt. Denkt u hierbij aan zaken als ziekenhuisopname, operatie, maar ook fysiotherapie na het plaatsen van een nieuwe knie of heup, of bijvoorbeeld fysiotherapie bij MS (chronische indicatie fysiotherapie).

Aanvullende verzekering

De meeste indicaties voor fysiotherapie worden dus alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Verschillende zorgverzekeraars bieden verschillende pakketten aan met verschillende vergoedingen. Enkele zorgverzekeraars bieden een aantal behandelingen, andere geven een budget. Bij het budget is het verstandig dat u zich realiseert dat een standaard behandeling fysiotherapie € 35,- kost en dat voor gespecialiseerde fysiotherapie (bijvoorbeeld manuele therapie) een tarief van € 45,25 gehanteerd wordt.

Over fysiotherapeutische behandelingen die binnen de aanvullende verzekering vallen wordt geen eigen risico berekend.

  Aandoening staat wel op lijst chronische aandoeningen Aandoening staat niet op lijst chronische aandoeningen Eigen risico?
Jongeren tot en met 18 jaar Volledige vergoeding (na toestemming) De eerste 9 behandelingen en eventueel nog 9 vervolgbehandelingen indien het gewenste resultaat niet is bereikt Nee.
Volwassenen Volledige vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming). Eerste 20 behandelingen worden door de patiënt zelf betaald en gelden per aandoening. Alleen vergoeding aanvullende verzekering* Ja, alleen bij vergoeding basisverzekering

*Bij de bovengenoemde uitzonderingen (urine-incontinentie, vaatlijden, COPD en Artrose) krijgt de patiënt het genoemde aantal behandelingen wél uit het basispakket vergoed.


Meer informatie?

Op diverse website kunt u bekijken welke vergoeding hoort bij uw aanvullende verzekering. Op de onderstaande sites kunt u per verzekeraar en per pakket zien wat de vergoedingen zijn en deze eventueel met elkaar vergelijken:

- Zorgkiezer.nl (wat vergoedt mijn verzekering?)

- Zorgwijzer.nl (hoe zit het nu eigenlijk)

en tenslotte bevat de website defysiotherapeut.com naast een heleboel informatie over fysiotherapie.

Full Review Bet365 www.bbetting.co.uk